Ászf

Általánosszerződési feltételek (ÁSZF)
’MeseTábor’

 

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza a BusinessLingua Academy Kft. (1125 Budapest Alsó svábhegyi út 1/b.,cégjegyzékszám: Cg.01-09-939988) által nyújtott, fiataloknak szóló magyar hagyományőrző és nyelvi tábor szolgáltatás igénybevételének általánosszerződési feltételeit.
A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket. Ezek elfogadása táborban valórészvétel feltétele.

II.           Alapfogalmak

 1. “Szervező” – a Mesetábor szervezője a Business Lingua Academy Kft. (1125 Budapest Alsó svábhegyi út 1/b., cégjegyzékszám: Cg.01-09-939988, adószám: 227090758-2-43, ügyvezető: Zöldi-Szabó Éva, a továbbiakban a Szervező)
 2. “Gyermek” – a Tábor résztvevője
 3. „Ügyfél” – a Gyermek törvényes képviselője
 4. “Felek” – Ügyfél és a Szervező együttesen
 5. “Tábor” – a Szervező által szervezett nyelvi és hagyományőrző tábor
 6. “Honlap” – a weboldal – www.ismerdmegmagyarorszagot.com, mely a táborra történő jelentkezés lebonyolítására és folyamatos informálásra szolgál
 7. “Szálláshely” – a Tábor során a szállást és ellátást biztosító szálláshely szolgáltató.
 8. “Fuvarozó” – Budapestről a Tábor helyszínére és vissza történő transzfert biztosító szolgáltató
 9. “Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége
 10. „Részvételi díj” a Tábor költsége, amely nem tartalmazza a Budapestre utazás költségét.

 III. Szolgáltatás

 1. A Szervező Mesetábort szervez. A Tábor részletes leírása megtalálható a Honlapon (link)
 2. A Szervező minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé
 3. A Szervező a jelentkezők létszámától, életkori összetételétől és nyelvtudásától függően eltérhet az előre meghirdetett Táboroktól
 4. A Szervező a Tábor nyelvi tréning részének szervezője. A Tábor hagyományőrző részein külsős pedagógusok, mesterek, szervezők és gyerekek kerülnek bevonásra.
 5. A Tábor során biztosított szálláshely és ellátás nyújtását a Szervezőtől független Szálláshely szolgáltatók végzik.

IV. Jelentkezés

 1. A Táborban való részvételhez az Ügyfélnek jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. Igényelje ezt a mesekonyvem@ismerdmegmagyarorszagot.com címen. A 8-14 év közötti Gyermek esetében a Táborra való jelentkezés és a szerződés aláírása az Ügyfél feladata.
 2. A 8-14 év közötti résztvevő Gyermek esetén az ÁSZF megismeréséről és elfogadásáról, a Tábori Házirend megismeréséről és elfogadásáról az Ügyfélnek kell nyilatkoznia.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet vagy egyéni pedagógus, az egyes résztvevőknek külön-külön el kell juttatniuk az aláírt ÁSZF-t és a Tábori Házirendet. Az aláírt nyilatkozatokat a Szervező e-mailcímére (mesekonyvem@ismerdmegmagyarorszagot.com) szükséges megküldeni.
 4. A Táborban történő részvétellel kapcsolatban, a Szervező 14 napon belül elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre, valamint a Tábor díjának 50%-a átutalásra került. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szervező a jelentkezést nem fogadta el. Ezen 14 napos időszak alatt a részvevő Gyermekkel a Tábor Szervezője skype-s megismerkedést szervez. A megismerkedés kötelező részét képezi a jelentkezési folyamatnak.
 5. A jelentkezés megerősítésével a Felek közötti szerződés létrejön.

V. Részvételi díj

Jelentkezési határidők

 • early bird jelentkezés: 10%-os kedvezmény 2020.06.20.
 • testvérkedvezmény: 5%

FONTOS!

 1. Egyszerre csak 1 kedvezmény vehető igénybe.
 2. A Mesetábor szolgáltatás csak a szállás és ellátás szolgáltatással, valamint a meghirdetett Tábori programokkal együtt vehető igénybe.
 3. A Szervező által felszámított részvételi díj


A Tábordíj tartalmazza a következőket: 

 1. Személyes beszélgetés és konzultáció a jelentkezővel és szüleivel
 2. Szállás és napi 5x étkezés egy gondosan kiválasztott táborhelyen
 3. Kirándulások, belépőjegyek, táboron kívüli frissítők
 4. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, születési év/hó/nap.
 5. A részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással a Szervező Kft.alábbi számlájára:
   Business Lingua Academy Kft.
   SberBank
   14100471-18483549-01000005
   IBAN: HU83-14100471-18483549-01000005
  2. Készpénzben.
 6. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Részvétel lemondása

 1. A Szervező indoklás nélkül törölheti a Tábort, mely esetben a teljes megfizetett részvételi díjat visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
 • a regisztrációtól számított 14 napon belül a részvételi díj 100%-a visszajár, amennyiben a Szervező a jelentkezést nem fogadta el
 • a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 60 nappal a Tábor kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett díj 100%-ának résztvevőnként 10 000 Ft adminisztrációs költséggel csökkentett összege jár vissza
 • a Tábor előtti 60. nap után történő lemondás esetén a Szervező a megfizetett részvételi díj 50%-t nem téríti vissza
 • a Szervező fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl Ügyféllel megtéríttesse a lemondásból fakadó károkat, és ezek értékével csökkentse a visszatérítendő díjat.
 • lemondás esetén, megegyezés szerint lehetőség van más Tábor időpontra történő átfoglalásra, vagy más szolgáltatás igénybe vételére. A megfizetett részvételi díj adminisztrációs díjjal csökkentett része használható fel ebben az esetben.
 1. A részvételi díj V./5. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Táboron való részvétel joga megszűnik.
 2. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, a Szervező mesekonyvem@ismerdmegmagyarorszagot.com címére küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Tábor során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül a Szervező felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az mesekonyvem@ismerdmegmagyarorszagot.com email címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a Tábor utolsó napján, a jelenlévő Tábor koordinátornak szükséges jelezni.

VIII. Személyes adatok védelme éstitoktartás

 1. A Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfél személyes adatait.
 2. Az Adatkezelő a Szervező Kft. A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél nem köteles megadni személyes adatait, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Tábor során a résztvevőkről készített kép és videófelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben a résztvevő nem kívánja, hogy a róla készített kép és videófelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Táborra történő jelentkezésnek.

IX. Felelősség

 1. Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Tábor lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, a Szervező alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Táboron való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.
 2. A Tábor során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 3. A Szervező a MeseTábor szervezője és lebonyolítója. A Tábor részeként biztosított szállás, ellátás és transzfer külső szolgáltatók által kerül biztosításra. 
 4. A Szervező minden elvárhatót megtesz, hogy a szállással, ellátással, vagy transzferrel kapcsolatos probléma esetén, ezeket azonnal jelezze a szolgáltató felé és megoldást találjon azokra.
 5. Az Ügyfél (szülő vagy törvényes képviselő) köteles a MeseTábor megkezdése előtti negyedik napig nyilatkozni a Résztvevő gyermek egészségi állapotáról, melynek hiányában a gyermek a Táboron való részvételből kizárható. A kitöltendő nyilatkozatot a Szervező a Tábor megkezdése előtt 2 héttel juttatja el az Ügyfélhez, aki azt a Tábor megkezdésekor nyomtatott köteles a szervezőknek kitöltve és aláírva átadni. - A 2020-s Vírushelyzet miatt a tábor szervezéséig még történhetnek változások ebben a témában.

X. Vis major

 1. Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.
 2. Vis major eseménynek számít: vírusveszély, háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, családban történt katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 3. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 4. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videófelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. A Szervező által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy a Szervező által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni a Szervező részére az mesekonyvem@ismerdmegmagyarorszagot.com email címre.

XII. Észrevételek

Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levélformájában szükséges eljuttatni a Szervező részére. Az észrevétel megtételénekidőpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.

Az ÁSZF letöltése

Ha kérdésed van, írj nekünk

Feliratkozás hírlevélre© 2018 ismerdmegmagyarorszagot.com